Условия за членство

Из Протокол 5/4.2011 от заседание на Управителния съвет:

Управителният съвет определи следния размер на годишния членски внос
за Фондация Кукери:

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: 5 лв./1 година
 • ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:  15 лв./1 година


И
з „Правила за общественополезна дейност на Фондация Кукери“:

Член 25.

 1. Членуването във Фондация Кукери е доброволно.
 2. Членове могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.
 3. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Фондацията и средствата за тяхното постигане.
 4. Член на Фондацията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите й и средствата за тяхното постигане.

Член 26. Права и задължения на членовете на на Фондация Кукери:

1. Всеки член на Фондация Кукери има право:

 1. Да участва в дейността на Фондацията;
 2. Да бъде избиран в Управителния съвет на Фондацията;
 3. Да осъществява контрол върху работата на Фондацията и Управителния съвет;
 4. Да бъде информиран за дейността на Фондацията;
 5. Да се ползва от имуществото на Фондацията и от резултатите от дейността й;
 6. Да участва в организираните от Фондацията дейности и събития.

2. За задълженията на Фондация Кукери членът не отговаря с личното си имущество.

3. Всеки член на Фондация Кукери е длъжен:

 1. Да спазва задълженията, посочени в Учредителния акт на Фондацията, и да работи за постигане на нейните цели;
 2. Да работи за увеличаване на имуществото на Фондацията и за издигане на нейния обществен авторитет;
 3. Да пази доброто име на Фондацията и на нейните членове;
 4. Да участва активно в работата на Общото събрание и посещава заседанията му.

4. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратявяне на членството.

5. Упражняването на членските права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с писмено пълномощно.


Член 27.

1. Кандидатите за членове на Фондация Кукери се приемат чрез писмено заявление до Управителния съвет, в което декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на Учредителния акт-Устав на Фондацията.

2. Кандидатите – юридически лица представят със заявлението преписи от документ за регистрация и от решението на управителните си органи за членство във Фондация Кукери.

3. В едномесечен срок от подаването на заявлението за членство до Управителния съвет на Фондация Кукери се взема решение. Решението за приемане на нов член се взима с явно гласуване и обикновено мнозинство. Новият член се счита приет от датата на решението на Управителния съвет.

Член 28. Членството във Фондация Кукери се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление, отправено с едномесечно писмено предизвестие до Управителния съвет
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете – физически лица
 3. С прекратявянето на юридическото лице – член на сдружението
 4. При отпадане
 5. С изключване

Член 29. Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Фондация Кукери с обикновено мнозинство при:

 1. Наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
 2. Системно нарушаване на устава и неизпълнение приетите решения на Управителния съвет;
 3. Уронване авторитета и доброто име на Фондацията и нейните членове.
Реклами
%d блогъра харесват това: